sxmz articles

Lub neej kev ua xwbfwb yeej tsi yog ib lub neej yoojyim.  Peb ua neej zoo le peb ua nyob rua huv ib lub tsev av kws pum tshaab pis plawg rua qhov ub qhov nua.  Tsi has tej lug kws koj has, tej dlejnum kws koj ua, tej zaubmov kws koj noj, txhua txujkev kws koj moog hab lug, hab qhov luj tshaaj yog koj lub neej kws koj najnub ua yuav qha tau rua lwm tug pum hab paub has tas koj yog leejtwg tag tag.  Tam nuav mas zoo le peb ua neej tsi paub ceevfaaj.  Peb xaav has tas tej kws peb ua hab peb qha tsuas yog ib teg dlejnum kws peb kawm huv tsev kawm Vaajlugkub lossis tsev kawm ntawv hab coj lug moog khwv noj khwv haus nyob rua huv pawg ntseeg xwb, tabsis qhov tseeb tag peb puas ua lub neej le kws peb qha?  Nyob huv Kalatias 1:10 Xwbfwb Paulaus has le nuav tas, “Kuv has le nuav mej xaav has tas yog kuv has kuas tuabneeg qhuas kuv nua los?  Tsi yog le ntawd!  Tabsis kuv has kuas hum Vaajtswv sab xwb!  Mej xaav has tas, kuv has kuas tuabneeg nyam kuv nua los?  Yog kuv tseem ua le ntawd, ces kuv yeej ua tsi tau Yexus Khetos tug tubkhai.” 

SXMZ Radio Ministry

Click

Visitors Counter

TodayToday99
YesterdayYesterday194
This WeekThis Week413
This MonthThis Month7824
Up to DateUp to Date653525

sxmz on Facebook

How to Download...?

Peb yog leejtwg...?

Thank You...!

Thov qha rua suavdlawg paub tas taamsim nuav mej tsuas download lossis rhu cov radio programs tau ntawm lub windows kws mej noog xwb; mej nyem lossis click tug arrow xim ntsuab le nuav ces yuav coj mej moog download tau. Ua tsaug! SXMZ Radio Ministry yog tsim hab rhawv muaj lug qha txuj moo zoo moog rua peb tsaav tuabneeg Moob nyob thoob qaab ntuj txug Tswv Yexus yog Vaajtswv leej Tub, tau nqeg lug yug ua noobneej yog lug cawm peb dlim ntawm dlaab lub vuj hlua.... Thov ua tsaug rua txhua tug kws tau muaj feem paab SXMZ Radio Ministry ua ntu zug lug; tsi has ntawm saab nyaj txag, dlaagzug, kev thov Vaajtswv rua kev txhawbzug txhua yaam. Thov Vaajtswv foom koob moov zoo rua suavdlawg...