sxmz articles

conference1Txhua txhua lub xyoo HKM yeej npaaj muaj lub rooj saablaaj txwmxyoo rua cov sawvcev huv pawg ntseeg, namtsev, txivtsev, hab cov ntseeg tuaj sis txoos uake noog Vaajtswv Txujlug hab has dlejnum txhimkhu ntawm tej homphaj rua lub koomhum. Muaj cov tuaj dleb tuaj ze tuaj sis txoos uake rua ib lub chaw le ib lub limtam ntawd.   Tuablub sijhawm kws suavdlawg npaaj tuaj rua lub rooj saablaaj txwmxyoo nuav ib txha yeej npaaj tuaj ntsib yug tej qub phoojywg, ntsib kwv ntsib tij, hab ntsib tej txheeb tej ze hab. Koj tuav kuv teg kuv tuav koj teg suavdlawg zoo sab tau lug sis ntsib sis pum nyob uake, luag uake, noj uake, moog uake, hab pehawm Vaajtswv uake. Kuv los kuj zoo sab ib yaam nkaus le ntawd hab. Kheev laam yog peb lub neej ua ib tug ntseeg nyob rua huv lub nplajteb nuav muaj kev lomzem zoo le thaus peb tuaj nyob uake rua huv lub rooj saablaaj txwmxyoo nuav xwb mas ntshe yeej yuav nyob tau kaajsab quaslug le. Txawm le ntawd los zoo le lub rooj saablaaj txwmxyoo nuav ua rua kuv tig lug xaav txug peb ib txha tuabneeg kws kuv txeev pum, txeev paub, hab nrug suavdlawg thaam noj nyob uake hab luag uake kuv cale tsi pum tsi ntsib puab ntxiv lawm. Kuv xaav tuab quasywv tas ntshe muaj ib nub los luas yuav tsi ntsib kuv ntxiv lawm hab. Qhov kws tsi sis ntsib sis pum le nuav puas yog puab tub tso Vaajtswv tseg lawm, lossis muaj dlejnum taabkaum tuaj tsi tau, lossis laug lawm tsi muaj cuabkaav tuaj lawm, lossis tub ncaim peb moog nrug Vaajtswv nyob lawm. Tseeb tag, yeej zoo sab kws tau pum koj hab ntsib koj rua xyoo nuav, tabsis muaj ib txha ntshe yuav tsi sis ntsib ntxiv nyob rua huv lub nplajteb nuav lawm.

SXMZ Radio Ministry

Click

Visitors Counter

TodayToday187
YesterdayYesterday475
This WeekThis Week719
This MonthThis Month12802
Up to DateUp to Date632461

sxmz on Facebook

How to Download...?

Peb yog leejtwg...?

Thank You...!

Thov qha rua suavdlawg paub tas taamsim nuav mej tsuas download lossis rhu cov radio programs tau ntawm lub windows kws mej noog xwb; mej nyem lossis click tug arrow xim ntsuab le nuav ces yuav coj mej moog download tau. Ua tsaug! SXMZ Radio Ministry yog tsim hab rhawv muaj lug qha txuj moo zoo moog rua peb tsaav tuabneeg Moob nyob thoob qaab ntuj txug Tswv Yexus yog Vaajtswv leej Tub, tau nqeg lug yug ua noobneej yog lug cawm peb dlim ntawm dlaab lub vuj hlua.... Thov ua tsaug rua txhua tug kws tau muaj feem paab SXMZ Radio Ministry ua ntu zug lug; tsi has ntawm saab nyaj txag, dlaagzug, kev thov Vaajtswv rua kev txhawbzug txhua yaam. Thov Vaajtswv foom koob moov zoo rua suavdlawg...