sxmz articles

Nyob rua huv Paajlug 4:6-7 vaajntxwv Xalaumoos has le nuav tas, “Tsi xob muab lub tswvyim tso povtseg, rua qhov nwg yuav tsomkwm koj; saib lub tswvyim kuas muaj nqes, nwg txhaj yuav paab kuas koj tau kev kaajsab lug.  Qhov tseemceeb tshaaj plawg yog lub tswvyim.  Koj yuav ua num dlaabtsi los xij, koj yuav tsum xub nrhav kuas tau lub tswvyim.  Saib lub tswvyim kuas muaj nqes, nwg yuav ua rua koj tau koobmeej.  Cale puag nkaus lub tswvyim ca, nwg txhaj yuav ua rua koj tau ntsejmuag.  Tswvyim yuav yog lub mom kub rua koj ntoo nto moo lug.”  Peb cov kws tseem taabtom kawm ntawv tseebtag, peb yeej paub ntaub ntawv kuas peb tseem tsi tau muaj tswvyim.  Peb ib txha tsi tau kawm ntawv tabsis peb ho muaj tswvyim khwv noj khwv haus paab rua peb lub neej.  Nub nua kuv tsi tau lug has lug tuammom rua cov kws tsi tau kawm ntawv tabsis peb ua Vaajtswv tsaug kws ib txha ntawm peb nam peb txiv tsi tau kawm ntaub kawm ntawv los puab xuas puab tug zug lub tswvyim pheev rua txujkev ua dlaag ua zug txhaj le tau nyajtxag paab rua peb ib txha tubki tau moog kawm ntawv rua qeb sab.  Kuv yeej has tau has tas qhov kws kuv txawj ntawv le nuav los vim yog kuv nam kuv txiv txujkev txhawb, txujkev khwv, hab txujkev taabncuab rua kuv lub neej yaav peg suab.  Qhov kws puab has tas puab awb awb, tub yib vim yog puab xaav kuas puab tej mivnyuas nrug luas txawj.  Puab has tas puab laug tem toob lawm los tub yog puab xaav kuas peb tej mivnyuas tau nrug luas kawm thaus kws peb tseem muaj lub sijhawm.

SXMZ Radio Ministry

Click

Visitors Counter

TodayToday160
YesterdayYesterday627
This WeekThis Week501
This MonthThis Month10199
Up to DateUp to Date643354

sxmz on Facebook

How to Download...?

Peb yog leejtwg...?

Thank You...!

Thov qha rua suavdlawg paub tas taamsim nuav mej tsuas download lossis rhu cov radio programs tau ntawm lub windows kws mej noog xwb; mej nyem lossis click tug arrow xim ntsuab le nuav ces yuav coj mej moog download tau. Ua tsaug! SXMZ Radio Ministry yog tsim hab rhawv muaj lug qha txuj moo zoo moog rua peb tsaav tuabneeg Moob nyob thoob qaab ntuj txug Tswv Yexus yog Vaajtswv leej Tub, tau nqeg lug yug ua noobneej yog lug cawm peb dlim ntawm dlaab lub vuj hlua.... Thov ua tsaug rua txhua tug kws tau muaj feem paab SXMZ Radio Ministry ua ntu zug lug; tsi has ntawm saab nyaj txag, dlaagzug, kev thov Vaajtswv rua kev txhawbzug txhua yaam. Thov Vaajtswv foom koob moov zoo rua suavdlawg...