sxmz articles

Tog ncu xwb tub rov qaab txug lub caij ua Thanksgiving dlua lawm.  Vaajtswv yog tug zoo tag tag.  Muab xaav mas lub neej laug zuj zug ua dlaabtsi los zoo le yug ua qeeb zuj zug hab lub sijhawm los ho moog ceev zuj zug.  Txawm peb lub neej hab lub sijhawm yuav hloov le caag los peb tug Vaajtswv nwg tseem zoo nwg le qub tsi paub hloov.  Vaajtswv txujlug nyob huv 1 Thexalunikes 5:18 has tas, “Txawm yog mej raug kev txomyem hab tau zoo los mej yuavtsum ua Vaajtswv tsaug.  Vaajtswv xaav kuas mej txhua tug kws nrug Yexus Khetos koom ib txujsa lawd ua tej nuav.”  Lub xyoo nuav ntshe muaj qee lub sijhawm peb yuav ntsib kev txomnyem quajntsuag, kev mob kev nkeeg, kev ntsoj kev ntsuag, hab ntau ntau yaam ntawm peb lub neej los ua Vaajtswv tsaug kws muaj Vaajtswv Txujlug najnub txhawb peb suavdlawg tug dlaag tug zug.  Kuv paub has tas feem coob ntawm peb lub neej xaav tau qhov zoo xwb tabsis ua neej nyob ces peb tsuas paub lub neej yaav dlhau lug xwb kuas tsi paub has tas sov piskig peb lub neej yuav zoo le caag.  Yog le, tsimnyog peb yuav ua Vaajtswv Ntuj tsaug rua dlaabtsi? 

SXMZ Radio Ministry

Click

Visitors Counter

TodayToday98
YesterdayYesterday156
This WeekThis Week951
This MonthThis Month1675
Up to DateUp to Date664952

sxmz on Facebook

How to Download...?

Peb yog leejtwg...?

Thank You...!

Thov qha rua suavdlawg paub tas taamsim nuav mej tsuas download lossis rhu cov radio programs tau ntawm lub windows kws mej noog xwb; mej nyem lossis click tug arrow xim ntsuab le nuav ces yuav coj mej moog download tau. Ua tsaug! SXMZ Radio Ministry yog tsim hab rhawv muaj lug qha txuj moo zoo moog rua peb tsaav tuabneeg Moob nyob thoob qaab ntuj txug Tswv Yexus yog Vaajtswv leej Tub, tau nqeg lug yug ua noobneej yog lug cawm peb dlim ntawm dlaab lub vuj hlua.... Thov ua tsaug rua txhua tug kws tau muaj feem paab SXMZ Radio Ministry ua ntu zug lug; tsi has ntawm saab nyaj txag, dlaagzug, kev thov Vaajtswv rua kev txhawbzug txhua yaam. Thov Vaajtswv foom koob moov zoo rua suavdlawg...